PRODUKTSÖKNING

Ljudisoleringsvärden

Hur myckt ljud överförs från ett rum till ett annat.

Ljudisolering rum till rum

Dn,f,w värdet mäts i laboratorium och anger den vägda ljudisoleringen som undertaket (och endast undertaket) ger mellan två rum (ljudisolering rum till rum). Ju högre Dn,f,w värde, desto bättre ljudisolering rum till rum. Ett ett Dn,f,w värde är i praktiken detsamma som tidigare Dn,c,w värde. 

Dn,f,w värdet används av akustiker för att beräkna den totala ljudisoleringen DnT,w (R’w; DnT,A) mellan angränsande rum.

Luftljudsisolering

Ett undertaks direkta ljudisolering, uppmätt i laboratorium, uttrycks som Rw (vägt reduktionstal). Rw anger vägd reduktion av det ljud som tränger igenom ett nedpendlat undertak. Höga Rw värden betyder god ljudisolering.
Det är mycket viktigt att ha ett undertak med högt Rw värde i ett rum där mycket buller uppstår från installationer i plenum eller när man behöver förbättra ljudisoleringen i en bjälklagskonstruktion.

C & Ctr värden

För att bättre kunna värdera vilken inverkan ljudisoleringen har under särskilda förutsättningar har man introducerat laboratoriemätta C och Ctr värden. C är en korrektionsfaktor för rosa brus som t.ex. tal, musik, barn som leker m.m. Ctr är en korrektionsfaktor för trafikbuller. Ju lägre C och Ctr värden desto bättre.

  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order