Hur ser framtidens inrednings-design ut? Låt oss ta en titt på några av de trender som kommer att påverka designlösningar under 2021 och framåt

1 January 1

Förutsättningarna för livet på jorden förändras i dag snabbt med eskalerande miljökriser, pandemier och de utmaningar livet i ett komplext och starkt digitaliserat globalt samhälle medför. Om vi inte uppmärksammar miljö-, hållbarhets- och välbefinnandefrågor riskerar vi att lämna över en värld till kommande generationer där livet är mycket svårare. Detta kommer att få en enorm inverkan på utformningen av våra byggda miljöer och de material vi använder.

Rockfon® Color-all™ på Planon i Nijmegen, Nederländerna

Under 2021 kommer designlösningar som fokuserar på hållbarhet bli avgörande, och välbefinnande kommer att stå högt på dagordningen. Låt oss utforska några av de trender som kommer att stå i centrum.

Vad kommer att vara nytt jämfört med de gångna åren?   

Under några år har allt från väggar och tak till bänkskivor varit ljust vitt och fungerat som en målarduk för iögonfallande prestigedetaljer och designklassiker.

Detta håller emellertid på att förändras. Människor kommer att börja dra sig tillbaka och fokusera på att skapa visuellt intressanta och avkopplande atmosfärer med hjälp av färger och naturliga material som bjuder in naturen. Den växande medvetenheten om hållbarhet, holistisk design och behovet av att återknyta till naturen för välbefinnandets skull kommer att vara de huvudsakliga trenderna under 2021.

Vi på Rockfon står helt bakom detta.

I en intervju med vår innovationsdirektör Christian Klinge diskuterades vad som kommer att bli stort under 2021 och vilka effekter detta får för Rockfon. Han är rätt person att vända sig till om man vill förstå hur dessa nya trender kommer att påverka kundernas behov och designval.

Vilka kommer att bli de dominerande trenderna som påverkar inredningsarkitekturen när vi pratar om välbefinnande, hållbarhet och innovation?

Jag är övertygad om att naturbaserad design, biofil design eller andra idéer som är länkade till en enkel grön livsstil kommer att trenda inte bara under 2021 utan också under åren därefter. Detta bygger på viljan att agera för att hantera de stora miljöutmaningar vi står inför och respektera naturen som fundamentet för allt liv. Även problem relaterade till covid-19 -pandemin och globaliseringens och överbefolkningens aspekter kommer att styra oss mot en enklare och mer grön livsstil. En livsstil som kräver en mer välbalanserad relation med naturen runt oss. Nu har det blivit dags att börja ta ansvar också i designbranschen.  

Jag skulle vilja påstå att futurismens och materialismens era är över när vi pratar om design. Slit och släng konceptet är inte längre rimligt, och människor har större förståelse för hur deras livsstil påverkar naturomgivningarna. Även de uttryck och metoder som tillämpas inom arkitekturen, där specifika datorgenererade mönster har trendat, kommer att förändras. Under de kommande åren tror jag att människor kommer att söka efter något varmt, omfamnande och unikt. Något de kan ta på och uppleva, något naturligt som inte framstår som ett hot mot vår existens.

Detta sätt att se på ansvarstagande, i alla ordets bemärkelser, kommer att vara en dominerande faktor och ett stort ämne, kanske det största, när det kommer till design, arkitektur, produktion och materialval. 

För mig är hållbarhet inte en trend, det är ett måste

Christian Klinge

Innovationsdirektör

Viljan att vara så hållbar som möjligt har sitt ursprung i en helhetsblick över alla aspekter på cirkularitet och de lösningar som finns tillgängliga. Återvändning, återvinning och till och med ”upcycling” där avfall förvandlas till produkter kommer att bli stora trender och vi kommer att se fler lösningar med detta i fokus. Det handlar inte bara om att fokusera på ett nyckelelement, utan om hur små ändringar av olika parametrar kan få avsevärda effekter på hållbarheten.

Hur tror du dessa trender påverkar slutanvändaren?

Trots att vi eftersträvar enkelhet förväntar jag mig en mer holistisk syn på designen. Lösningarna kommer att bli mer komplexa och att omfamna komplexiteten kommer att bli en trend under kommande år. I designarbetet kommer fokus att flyttas från mer linjära engångslösningar till lösningar som omfamnar hela människolivets spektrum. Produkter och lösningar som bidrar till välbefinnandet och hjälper människor att knyta an till naturen.

Jag tror att vi kommer att se en rörelse mot närhet och en tätare anknytning till människorna i din närhet. Familjen och vännerna kommer att bli ännu viktigare. Vi kommer att försöka ta reda på hur vi kan slå ihop och kombinera utrymmen för att dra nytta av ett delat liv. Vi kommer att dra oss tillbaka till hemmet och försöka hitta skydd mot den potentiellt katastrofala bana mänskligheten slagit in på.

Jag tror också att vi kommer att få se mycket mer ”plattformsidéer".
Det är en aspekt eller ett tankesätt som vi på Rockofon eftersträvar i vår designutveckling, som innebär att vi försöker ta till oss och stötta komplexa funktionaliteter.  

När jag refererar till "plattformsidéer" utgår jag ifrån att vi under de senaste decennierna haft en tendens att jaga färdiga lösningar med fördefinierad funktionalitet och estetik. Vi kommer att söka produkter och tjänster som ger användaren möjlighet att forma eller till och med påverka lösningen utifrån de individuella behoven.

Designen kommer att bli mer modulär, flexibel och till och med ha förmåga att anpassa sig till olika tillbehör och tekniker. Användare kommer att kunna konfigurera om designen så att den matchar deras individuella behov och underlättar olika funktionaliteter. Tankesättet med vilket en designlösning tolkas och kopplas samman med fler funktioner kommer att bli allt mer framträdande. Modularitet och personanpassning kommer alltså att bli något vi ser under kommande år.

Hur tror du dessa aspekter kommer att påverka akustiska undertak?

Om vi pratar om att ta till oss alla aspekter av undertak, väggar och interiörer tror jag inte att vi kommer att se det som bara ett undertak eller en fristående komponent. Jag tänker på det som en bärare av flera olika typer av teknik och funktionalitet, kanske kommer man att undersöka den digitala dimensionen eller integrera andra funktioner som används i inomhusmiljön. Jag tycker att vi inte bara ska se undertak som en teknisk komponent utan som en yta eller en målarduk som kan anpassas efter olika typer av teknik eller tillbehör som användaren vill ha. Det kan vara olika element som är integrerade i eller hänger ned från det för att skapa mer mångsidiga uttryck eller funktioner.

Om det är ett väggsystem kan det röra sig om konsoler, hyllsystem eller hängande växter som bjuder in till anpassning och tar naturen hela vägen in i inredningsarkitekturen. Det kan emellertid också vara andra komponenter som du använder i din vardag för att anpassa och skapa en ny dimension för systemet.

Detta utgör en stor utmaning för systemdesignern i dag och kräver ett helt annat synsätt. Du måste förstå mångfalden av aspekter och dimensioner som kan uppstå när du utvecklar ett nytt system eller en ny produkt – också sådana som du inte ens kan föreställa dig. Systemdesignern måste titta på den större helheten och söka brett för att förstå det sammanhang i vilket lösningen kommer att implementeras.

Det är viktigt att utgå ifrån användarens perspektiv och ställa frågor som ”Vad händer här?", "Vad behövs för att människor ska trivas?" eller "Vad skulle de kunna vilja koppla till vår design för att få saker och ting att fungera?". Till och med att öppna upp för produkter från andra aktörer, låta dem ”hacka” ditt system.

Det är viktigt att förstå att det ditt varumärke erbjuder är en plattform som kan användas på precis det sätt användaren vill.

Lösningar som omfamnar hela människans livsspektrum

Christian Klinge

Innovationsdirektör

Med tanke på covid-19-pandemin, tror du att större fokus kommer att läggas på hygieniska byggnadsmaterial i anslutning till offentliga utrymmen som restauranger, detaljhandeln och fritidsanläggningar?

Jag skulle säga att det är stor skillnad på hur det professionella segmentet påverkas, som måste hantera hur förändringarna påverkar våra livsstilar, och slutanvändarnas beteenden och liv. I detta avseende menar jag hur förändringarna efter pandemin kommer att påverka människors beteende och behov av att skydda sig själva.

Jag skulle säga att den specifika attityden hos kunder är starkt länkad till den naturbaserade trenden. I denna naturbaserade trend flyttas uppmärksamheten bort från lösningar som påverkar natur och miljö negativt. Vi ser hur planeten kämpar emot och vi människor vill inte orsaka mer skada, men vi vet inte heller riktigt vad vi ska göra åt situationen. Så vi kommer att börja dra oss tillbaka och göra plats för sociala och arbetsrelaterade aktiviteter som kan utföras och äger rum hemifrån.

Tror du att upplevelserna under pandemin kommer att påverka hur vi designar och utformar byggnader i allmänhet?

Gällande yrkessegmentet tror jag att fokus kommer att ligga mer på design och hur man kan skapa säkrare och mer sunda lösningar. Desinficerande design, åtgärder för social distansering, städning och andra faktorer relaterade till hygien och hälsa. Å andra sidan kan jag också föreställa mig att hygienfokuset kan avta gradvis om situationen går tillbaka till det normala. Men den övergripande biofila trenden är här för att stanna och kommer att få mer inflytande i framtidens design.

Kan du nämna några intressanta nyheter som du är säker på att våra kunder kan se fram emot under 2021, och också berätta hur de knyter an till de trender vi precis diskuterat?

Jag hoppas att våra kunder kommer att uppleva en helt ny dimension av Rockfon. 

När det gäller vår nya varumärkesidentitet kommer vi att bevisa att vi menar allvar och levererar nya lösningar i linje med våra varumärkeslöften att skapa en värld som låter bra för alla – som stödjer livskvalitet och välbefinnande. För första gången kommer de att få uppleva och se verkliga designprodukter som utvecklats med ett större helhetsfokus somm är mer modul- och plattformsorienterade. Vad gäller nyheter kommer vi att lansera nya produkter i sortimentet vilket också kommer att ta oss ett steg närmare våra mål.

Under 2021 kommer Rockfon öppna upp en helt ny dimension till nytta för våra kunder och till stöd för en mer hållbar och naturorienterad livsstil. Vi vill ta ett stort steg in i vår nya varumärkesdimension. Vi kommer inte bara att lansera nya produkter utan också hela nya produktkategorier. Det blir en palett av nya lösningar som avslöjar våra produkters designdimension. Vi kommer att ta ännu ett innovationssteg och skapa möjligheter att utforska våra lösningars designdimension. 

Biofil design

Biofil design handlar om hur man kopplar designarbetet till naturen för att förbättra hälsa och välbefinnande. Biofili är ”kärlek till naturen” och som människor har vi en genetisk koppling till naturen omkring oss.

Biofil design är relevant för alla segment, från vård och utbildning till kontor och bostäder. Fokus ligger på att förbättra utrymmen ur ett mänskligt perspektiv som; luftkvalitet, akustisk komfort, naturligt ljus och den estetiska miljöns psykologiska och fysiologiska effekter

 

Planon in Nijmegen, Netherlands, with Rockfon Color-all, Mercury