Obrännbara stenullsskivor med brandklass A1 skyddar din byggnad

Tack vare ökad användning av syntetiska material utvecklas bränder i byggnader 5–10 gånger snabbare i dag än de gjorde för 50 år sedan. Stenull, kärnmaterialet i våra akustiska undertaksskivor och väggabsorbenter är i sig självt mycket motståndskraftigt mot brand och bidrar inte till brandens spridning.

Människor förväntar sig att deras hem, arbetsplatser, skolor och sjukhus ska vara säkra. Tack och lov är bränder sällsynta, men när de inträffar kan de vara katastrofala. Brandklass A1, den högsta klassningen ett material kan få, innebär att ett material inte bidrar till brandspridningen och ger människorna i byggnaden värdefull tid att evakuera byggnaden på ett säkert sätt.

Vad händer i en brand?

En brand är alltid resultatet av en antändningskälla (värme), syre (luft) och närvaro av ett brännbart material. Syre och brännbara material är nödvändiga för att en brand ska kunna växa och spridas. Genom att använda så många obrännbara material som möjligt kommer risken för brand och rök begränsas. Den avgörande faktorn för hur en liten brand sprider sig är hur omgivande material reagerar på en brand. 

Ingen eld utan rök

När en brand uppstår frigörs giftig rök ur de brännbara materialen i ett rum. Hur stor mängd giftig rök som frigörs beror på mängden brännbart material i det specifika utrymmet. I tillräckligt höga koncentrationer skapar den giftiga röken förhållanden som är farliga för hälsan. Faktum är att röken orsakar fler brandrelaterade dödsfall än lågorna.

Att identifiera brännbara material

För att hjälpa till att identifiera brännbara material och förbättra brandskyddet har olika nationella förordningar antagit minimimål som är riktade mot att minska brandspridning. En av dessa förordningar testar  ett materials reaktion vid brandpåverkan.

Reaktion vid brandpåverkan

Reaktion vid brandpåverkan definierar om ett material bidrar till en brand. EU:s klassificering ”Reaktion vid brandpåverkan” (EN 13501-1) mäter ett materials brännbarhet, mängden värme som alstras, spridningshastigheten, rökbildningen, om brinnande droppar/partiklar bildas och/eller en kombination av dessa säkerhetsaspekter.  

A1 är den högsta klassificering en produkt kan få. A1-produkter bidrar inte till utvecklingen och spridningen av en brand. De har inte heller någon rökutveckling eller glödande droppar. De flesta av våra produkter är klassade som A1 vilket innebär att de inte bidrar till en brand.

Bränder utvecklas 5-10 ggr snabbare idag, än de gjorde på 50-talet.

Fasadbeklädnad

Vi tillverkar skivmaterial som främst används i ventilerade konstruktioner, som fasadbeklädnad, yttertak, våningsplan och takfötter. Våra skivor är robusta och flexibla. De passar perfekt med moderna arkitektoniska trender som ett organiskt uttryck och hållbarhet, och de är också kostnadsefffektiva med korta installationstider. 

Välj ditt land
Rockpanel logo and image

Användningsområden