Kategori

Akustik

Varför är en miljös akustiska egenskaper så viktiga?

Buller är hörbar energi som negativt kan påverka psykiskt och fysiskt välbefinnande. Användning av ljudabsorberande material minskar ljudreflektionen och skapar ett behagligt inomhusklimat.

Akustiska stenullsskivor

Stenull är ett naturligt mycket ljudabsorberande material som ger enastående akustiska egenskaper åt våra undertaks- och vägglösningar.  Därmed kan hög akustisk komfort uppnås samtidigt som det estetiska uttrycket bibehålls. Rockfonprodukternas akustiska klassningar har testats på oberoende och certifierade laboratorier.

 • I skolan kan eleverna inte uppfatta upp till 70 % av konsonanterna när lärare talar.(1)
 • På sjukhus är bullerregleringen mycket viktig för patienternas tillfrisknande. Oönskade ljud kan öka hjärt- och andningsfrekvensen, samt höja blodtrycket(2)
 • På kontor uppger 70 % av de anställda att de skulle vara mer produktiva om arbetsmiljön var mindre bullrig(3)

1) ”Speech Intelligibility in Classrooms”, forskningsprojekt som genomförts av The Department of Building Engineering & Surveying, Herriot-Watt University, Edinburgh, Storbritannien.
2) Health Technical Memorandum 08-01: Acoustics
3) Julian Treasure, Sound Business, 2007

Hur uppför sig ljudet i ett rum?

När ljud träffar ett material reflekteras en del, en del absorberas och resten transmitteras. Ljudabsorptionen beror på rummets form och vilka material som använts.

De naturliga egenskaperna hos stenull gör att de har enastående ljudabsorberande egenskaper.

Bra ljudabsorption

 • Ljudabsorption reglerar ljudtrycksnivån i ett rum, vilket skapar en miljö där människor kan koncentrera sig och arbeta produktivt utan bullerrelaterad irritation och stress.
 • Den ökar talförståelsen och underlättar presentationer och samtal.
 • Den minskar efterklangstiden (eko) och ”cocktailpartyeffekten” där ljudnivån ökar okontrollerat när människor talar högre och högre för att överrösta varandra tills alla till slut skriker.
Hur mycket ljud överförs från ett rum till ett annat?

Våra undertak av stenull bidrar till att begränsa överföringen av ljud från ett rum till ett annat. Den totala ljudisoleringen mellan två angränsande rum uttrycks med DnT,w, R´w eller DnT,A-värden. De beskriver förmågan hos hela konstruktionen (mellanväggar, undertak, golv och anslutningar) att hindra tal, musik och annat ljud, från att överföras genom luften eller via byggnadsdelarna. Ju högre värde (i dB) desto bättre ljudisolering.

Vissa myndigheter föreskriver minimivärden på 35–45 dB mellan kontor och 50–60 dB mellan lägenheter och bostäder. Massa, densitet och absorptionsförmåga är de primära egenskaperna som bestämmer ett materials ljudisoleringsförmåga. Massa, densitet och ljudabsorption är de primära egenskaperna som bestämmer ett materials ljudisoleringsförmåga.

Stegljudsisoleringen mellan två våningar uttrycker konstruktionens förmåga att blockera t.ex. stegljud och dörrar som smälls igen. Den karakteriseras av ljudtrycksnivån L’nT,w och anges i dB. Ju lägre ljudtrycksnivå desto bättre stegljudsisolering. Vissa myndigheter föreskriver maxvärden för L’nT,w (L’nT(Tmf,max),w i skolor) på 60 dB i klassrum och kontor.


Ljudöverföringsvägar mellan angränsande utrymmen

Rockfonundertak av stenull bidrar till att begränsa överföringar av ljud från ett rum till ett annat.

Bättre ljudisolering

 • Alla väggar och undertak begränsar, till en viss grad, ljudtransmissionen från ett rum till ett annat.
 • Användning av byggdelar med enastående ljudisoleringsförmåga bidrar till ökad avskildhet och diskretion.
 • Ljudisoleringen bidrar till lägre ljudtrycksnivå i de angränsande rummen och ger en behagligare miljö där alla enkelt kan koncentrera sig.
Vad är ljudtrycksnivån en indikation på?

Ljudtrycksnivån indikerar hur högt ljudet i ett rum är. Kontinuerlig exponering för höga ljudtrycksnivåer eller höga ljudtoppar kan över tid skada en persons hälsa.

Den genomsnittliga ljudtrycksnivån är viktig i alla miljöer – från fabriker till förskolor. EU har definierat maximala exponeringsnivåer till 85 dB(A), och i vissa länder får offentliga evenemang som konserter inte överskrida 96 dB(A).

Ljudtrycksnivån i ett rum beror på ljudkällans styrka, rummets form och de ljudabsorberande ytornas antal och kvalitet.

Källa: United States Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration

Industrimiljöer har ofta höra ljudtrycksnivåer och kräver speciella akustiska korrigeringar. Rockfon erbjuder en uppsättning lösningar som högabsorberande undertak, bafflar eller absorberande väggar. Ljudtrycksnivån indikerar hur högt ljudet i ett rum är. Kontinuerlig exponering för höga ljudtrycksnivåer eller höga ljudtoppar kan över tid skada en persons hälsa. Ljudtrycksnivån indikerar hur högt ljudet i ett rum är. Kontinuerlig exponering för höga ljudtrycksnivåer eller höga ljudtoppar kan över tid skada en persons hälsa.

Vad är efterklangstiden en indikation på?

Den viktigaste faktorn i alla regleringar är efterklangstiden som definieras som den tid det tar för ljudtrycksnivån att falla 60 dB under den ursprungliga nivån.

I de flesta fall innebär en kort efterklangstid en förbättring av den akustiska komforten. I vissa miljöer, som konsert- eller konferenslokaler, kan emellertid en längre efterklangstid förbättra åhörarnas komfort.

Efterklangstiden beror på utrymmets storlek och form tillsammans med de absorberande ytornas antal, kvalitet och position i rummet. Ju bättre ljudabsorption i rummet, desto kortare efterklangstid.

Vad indikerar talförståelsen?

Talförståelse avser hur väl tal kan höras och förstås i ett rum. Den har nära koppling till efterklangstiden.

Många faktorer påverkar talförståelsen. Här ingår talets styrka, ljudkällans riktning, bakgrundsljudets nivåer, rummets efterklangstid och rummets form.

Det vanligaste sättet att uttrycka talförståelse är ett STI-värde (Speech Transmission Index) på en skala mellan 0 och 1. I ett klassrum ska exempelvis detta värde helst ligga över 0,6. Ett förenklat (snabbare) verktyg för talförståelse är RASTI (Rapid Speech Intelligibility Transmission Index).

Vad är ljudisolering?

Total ljudisolering beskriver förmågan hos ett rum (mellanväggar, undertak, golv och anslutningar) att hindra ljud från att överföras genom luften eller via byggnadsdelarna.

Den totala ljudisoleringen mellan angränsande utrymmen beskrivs med DnT,w, R’w or DnT,A-värden. Ju högre värde (i dB) desto bättre ljudisolering. Massa, densitet och absorptionsförmåga är de primära egenskaperna som bestämmer ett materials ljudisoleringsförmåga. Vissa myndigheter kräver minst 35–45 dB mellan kontorsrum.

Användarens upplevelse:

30 dB (A)
En konversation i ett angränsande rum kan enkelt höras och förstås

40 dB (A)
En konversation i ett angränsande rum kan höras vagt

50 dB (A)
Ljudet i ett angränsande rum kan inte höras

Stomljudsisolering

Stomljudsisoleringen mellan våningar uttrycker en konstruktions förmåga att blockera stomljud som till exempel ljuden av fotsteg. Den karakteriseras av ljudtrycksnivån L’nT,w i dB. Ju lägre värde, desto bättre stomljudsisolering. Myndigheter tillåter vanligtvis maximalt 60 dB L’nT,w i klassrum och på kontor.

Vilka är huvudindikatorerna för ljudabsorption?

Ljudabsorption mäts med ljudabsorptionskoefficienten alfa (α) som har ett värde mellan 0 och 1,00. Värdet noll innebär ingen absorption (total reflektion) och 1,00 innebär total absorption av det infallande ljudet. Denna koefficient används för att bestämma de ljudabsorptionsindikatorer som vanligtvis används och som förklaras nedan:

Viktad ljudabsorptionskoefficient (αw)

Alfa W eller αw beräknas i enlighet med ISO 11654 med hjälp av de praktiska ljudabsorptionskoefficientenvärdena αp vid standardfrekvenser som jämförs med en referenskurva. Alla leverantörer av nedpendlade undertak i Europa anger αw för sina produkter.

Stenull som används i Rockfonprodukter har bättre egenskaper än många andra material.

Ekvivalent ljudabsorptionsarea (Aeq)

Ljudabsorptionsvärdet för öar och bafflar mäts som ekvivalent ljudabsorptionsarea Aeq utryckt som m²/st. Aeq-värdet mäts i enlighet med ISO 354. Detta är den area som med en fiktiv absorberande area på αw = 1,00 skulle absorbera samma mängd ljud som den testade ön eller baffeln. Det finns ingen standardiserad ”viktad” ekvivalent ljudabsorptionsarea, så det bästa sättet att jämföra ett plant undertak med ett undertak som består av öar eller bafflar är att beräkna efterklangstiden för varje enskilt rum eller situation.

Öar och bafflar från Rockfon erbjuder hög ljudabsorption i utrymmen där modulundertak inte kan användas.

Absorptionsklasser

Den internationella standarden ISO 11654 delar in ljudabsorption i fem klasser, från A till E. αp-värdena jämförs med en serie fasta referenskurvor. Eftersom intervallet mellan referenskurvorna är brett ger absorptionsklasserna endast en generell indikation på materialets absorptionsförmåga.

Många Rockfonundertak erbjuder ljudabsorption i klass A.

NRC-värde (Noise Reduction Coefficient)

NCR-värdet, som beräknas i enlighet med ASTM C423, och ger ett ensiffrigt värde på ljudabsorptionen (ju högre värde desto bättre). Det är ett matematiskt medelvärde av den uppmätta ljudabsorptionskoefficienten αs vid frekvenserna 250, 500, 1 000 och 2 000 Hz. NRC ger samma värde över hela frekvensintervallet och är därför inte lika exakt som αw.

Vilka är huvudindikatorerna för ljudisolering?

Ljudisolering mellan rummen

Dn,f,w-värdet i dB anger den longitudinella ljudisoleringen som erhålls av undertaken mellan två rum. Ju högre Dn,f,w-värde, desto bättre ljudisolering mellan rummen. Dn,f,w-värdet är i praktiken samma som tidigare Dn,c,w-värde.

Dn,f,w-värdet används av akustiker för att beräkna den totala ljudisoleringen DnT,w (R’w; DnT,A) mellan angränsande rum.

Direkt ljudisolering

Den direkta ljudisoleringen i dB uttrycks med ljudreduktionsindexet (RW) och mäter reduktionen av det ljud som tränger genom ett nedpendlat undertak.

Tak med högt ljudreduktionsindex Rw hindrar bullret från installationer i plenum att tränga ned till rummet.

C- & Ctr-värden

För att kunna bedöma vilken inverkan ljudisoleringen har under särskilda förutsättningar anger laboratorierna Dn,f,w eller Rw, som indikerar C- och Ctr-värdena. C är en korrektionsfaktor för rosa brus, som till exempel tal, musik, TV, barn som leker etc. Ctr är korrektionsfaktorn för trafikbuller. Ju lägre värde för C och Ctr, desto bättre.

Hur påverkar ljudabsorption ljudisolering mellan rum?

I praktiken upplevs en stark synergi mellan ljudabsorption och ljudisolering mellan rum. Denna avspeglas inte i de Dn,f,w-värden som mäts upp i laboratorier. Med samma Dn,f,w-värde kommer användningen av ett undertak med hög ljudabsorbtion att resultera i en lägre ljudtrycksnivå i det mottagande rummet.

Undetaket med högst αw kommer att bidra mer till ett sänkt ljudtryck i både det sändande och mottagande rummet. Ljudabsorptionens påverkan på upplevd ljudtrycksnivå kan beräknas och har verifierats i in situ-tester.

 Med ett identiskt Dn,f,w-värde (i detta fall 44 dB) bidrar ett högabsorberande undertak till en lägre ljudtrycksnivå än ett lågabsorberande undertak.

Rockfons dB-sortimentet

Vårt dB-sortiment har utformats för att blockera ljud från att röra sig mellan rum, med en unik kombination av både hög ljudisolering och hög ljudabsorption i samma undertak.

Brand

Hur förhindrar stenull utveckling eller spridning av brand?

Stenull är den säkra grunden i alla Rockfonprodukter. Den tillverkas av basaltsten som i sig själv inte är brännbar.

Rockfon har gjort stora investeringar i brandtester och relaterat utvecklingsarbete.Olika materials beteende i förhållande till standardbrandkurvan för en normal rumsbrand i enlighet med brandskyddsstandarden SS-EN ISO 834. För att bidra till att förebygga en brands förödande effekter används två europeiska förordningar för byggmaterial:

Reaktion vid brandpåverkan

Brandmotstånd

Hur klassificeras ett materials antändbarhet?

EU:s klassificering av reaktion vid brandpåverkan (SS-EN 13501-1) mäter materialets tändvillighet, frigöring av värme, spridning av brand, rökutveckling, giftiga gaser, glödande droppar/partiklar och/eller en kombination av dessa aspekter.

A1 är den högsta klassificeringen. A1-produkter bidrar inte till utvecklingen och spridningen av en brand. De har inte heller någon rökutveckling eller glödande droppar.

De flesta Rockfonundertak har klass A1.

Vad mäts med brandmotståndet?

Brandmotståndet anger hur bra ett byggelement kan hålla tillbaka elden och hindra den från att spridas från ett rum till ett annat under en angiven tidsperiod.

Det mäter tre kriterier:

R: Lastbärande kapacitet
E: Integritet
I: Isolering

Stenullens brandskyddsegenskaper säkerställer att Rockfons undertaksskivor ger ett utmärkt brandmotstånd.

Rengöring och hygien

Går det att rengöra ett undertak eller en väggabsorbent från Rockfon?

Alla våra undertak kan dammsugas med en mjuk borste.

Utvalda undertak, till exempel Rockfon Blanka med en mikrotexturyta, kan rengöras med en fuktig trasa eller svamp.

Rockfon MediCare Plus och Rockfon MediCare Air har en hållbar, effektivt vattenavvisande yta som tål utspädda lösningar med ammoniak, klor, kvartärammoniak och väteperoxid. De kan även rengöras och desinficeras två gånger per år med ångrengöring efter instruktioner som sammansatts av experter och genom att använda en särskilt utformad mopp.

För mer information om rengöring av våra produkter hänvisar vi till respektive produktavsnitt.

Är stenull en grogrund för mikroorganismer?

Våra undertakskivor är tillverkade av vattenavvisande stenull. Stenull utgör inte grogrund för följande mikroorganismer (testat i enlighet med JIS Z 2801:2000, ASTM C 1338-96 och NFS 90-351:2013:

 • Escherichia coli
 • Staphylococcus aureus
 • Meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA)
 • Stachybotrys chartarum
 • Penicillium brevicumpactum
 • Alternaria tenuissima
 • Aspergillus brasiliensis
 • Sporobolomyces roseum
 • Rhodotorula rubra

(Rockfon MediCare-sortimentet erbjuder fyra nivåer av hygiensk prestanda (Rockfon MediCare Standard, Rockfon MediCare Plus, Rockfon MediCare Air och Rockfon MediCare Block) som har utvecklats för att uppfylla kraven som ställs för olika zoner med olika infektionsrisk inom vårdsektorn.

Alla Rockfon MediCare-produkter uppfyller kraven på låga partikelutsläpp och har en renrumsklassificering på ISO klass 5 eller bättre (SS-EN ISO 14644-1).

Slagtålighet

Kan undertaksskivor och väggabsorbenter från Rockfon stå emot mekaniska stötar?

Utöver ljudabsorption är slagtålighet viktigt när det gäller skolor och sporthallar. Undertaken i dessa typer av områden måste klara tuffare tag än normalt och frekvent demontering.

Slagtålighet hos nedpendlade undertak har testats i enlighet med SS-EN 13964:2014, bilaga D, och bedömer hela undertakssystemet (skivor och bärverkskomponenter). Den definierar slagtålighetsklasser:

 • Undertak i klass 1A ska installeras i sporthallar där det spelas mycket bollsporter.
 • Undertak i klass 2A kan installeras i sporthallar där risken för bollträffar är låg och utrymmen i skolor där det krävs tåliga material.
 • Undertak i klass 3A kan installeras i rum där undertaken måste uppfylla grundläggande krav för slagtålighet, t.ex. klassrum, korridorer.

Testproceduren för slagtålighet indikerar ett undertaks förmåga att stå emot bollträffar under normala förhållanden i sporthallar.

Rockfon Boxer-undertak har en förstärkt yta som gör dem särskilt motståndskraftiga mot mekanisk påverkan. Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A har klassens bästa slagtålighet.

Hållbarhet

Rockfon och hållbarhet?

Som en del av ROCKWOOL-koncernens portfölj är kärnan i allt vi gör kopplat till syftet att frigöra den naturliga kraften hos sten för att berika den moderna livsstilen.

Våra produkter hjälper våra kunder och samhället att tackla utmaningarna i det moderna livet genom att tillhandahålla komfort, säkerhet och resurseffektivitet. Sten är kärnan, råmaterialet vi använder för att tillverka vår stenull och det är fundamentet som vi har grundat vår verksamhet på.

Vi strävar ständigt efter att stödja våra hållbarhetsambitioner oavsett om du vill hållbarhetscertifiera hela byggnaden eller fokuserar smalare på, bland annat, återanvändning, låga utsläpp, inomhusmiljö eller ansvarsfull försörjning.

Vi har en transparent dokumentation och kommunikation om vår hållbarhetsprofil för våra produkter genom våra produkthållbarhetsdeklarationer, som har utarbetats efter de större certifieringssystemen för byggnader och våra miljövarudeklarationer.

CE-märkning

Vilka produktegenskaper deklarerar Rockfon i fråga om CE-märkningen?

Kunderna måste kunna lita på den prestanda som undertakstillverkarna deklarerar och det är exakt det syfte som CE-märkningen har. Europeiska standardiseringskommittén (CEN) introducerade standarden SS-EN 13964 för nedpendlade undertak och den har varit obligatorisk sedan den 1 juli 2007.

Syftet med standarden är att göra det enklare att jämföra nedpendlade undertak. För att uppnå detta definierar den de  produktegenskaper som kan eller måste deklareras på produktetiketter och i produktdokumentationen. För att maximera den information som vi lämnar till våra kunder har vi valt ut ett stort antal parametrar som nu deklareras för var och en av våra CE-märkta produkter. Vi deklarerar inte bara de obligatoriska egenskaperna reaktion vid brandpåverkan och formaldehydutsläpp utan även ljudabsorption, böjhållfasthet, hållbarhet, termisk isolering, samt informerar kunderna om värdena för ljusreflektion, slagtålighet och ljudisolering när det är relevant.

Alla våra relevanta undertaksskivor har CE-märkts sedan oktober 2005, i alla fabriker i Europa. Dessutom har vi valt den högsta nivån för efterlevnadgodkännande,
AVCP1. Det innebär att en oberoende certifieringsorganisation – BCCA (Belgian Construction Certification Association (BCCA)) – har verifierat vårt inledande typtestningsprogram och håller kontinuerligt översikt över produktdokumentation och våra tillverkningsanläggningar. Alla deklarerade AVCP1 och -3-värden har testats och verifierats av oberoende och ackrediterade laboratorier. Vidare kommer alltid vår kontinuerligt granskade fabrikstillverkningskontroll att se till att kunderna får produkter som lever upp till standarderna för produktprestandan som intygas med CE-märkningen.

Alla komponenter i Chicago Metallic™ bärverk och underkonstruktioner är också CE-märkta, vilket intygar obligatoriska värden för reaktion vid brandpåverkan, hållbarhet och belastningskapacitet. Vårt certifierade kvalitetssäkringssystem säkerställer att deklarerade produktegenskaper alltid är tillförlitliga och enhetliga.

Hitta oss och våra samarbetspartners

Visa

Showing
Offices & Factories near you