bucket_iconCreated with Sketch.

Att hantera det moderna kontorets utmaningar

Efterhand som vi rör oss mot en mer kunskapsbaserad ekonomi är det viktigt att uppmärksamma den distraktion och det missnöje som buller skapar hos personalen på kontoret.  Personalen är gladare och mer produktiv om de kan interagera fritt med varandra i en kreativ och inspirerande miljö. Med över 90 % av en organisations driftskostnader kopplade till personalen och dess effektivitet är det viktigt att skapa en miljö som ger frihet och flexibiltet i form av koncentrerat samarbete utan att underminera principerna för det moderna kontoret.

Vikten av kontorsakustik

I en undersökning som genomfördes av Leesman Review angav 76 % av kontorspersonalen att buller var en viktig arbetsplatsfaktor, med bara 30 % var nöjda med bullernivåerna på den egna arbetsplatsen.

Det är viktigt att kontrollera bullernivåerna i öppna kontorslandskap och modulkontor med ljudabsorberande och ljudisolerande material eftersom höga bullernivåer kan leda till stress, frånvaro, brist på koncentration och oförmåga att utföra kognitiva arbetsuppgifter.

Forskning har visat att personal i ett öppet kontorslandskap är 15 % mindre produktiva, har svårare att koncentrera sig och kan förlora upp till 20 minuters koncentrerat arbete per dag på grund av mindre distraktioner på kontoret. I Storbritannien förlorar exempelvis arbetsgivare 30 miljarder pund per år på grund av en kombination av förlorad produktion, rekryteringsproblem och frånvaro från arbetet. Det har emellertid visat sig att justeringar av en kontorsmiljös akustik kan få positiva effekter. 

Flexibilitet är nyckeln

Fastighetsutveckling innebär stora kostnader, och många fastighetsutvecklare integrerar ett användarcentrerat fokus i fastighetsutvecklingen, vilket innebär att de konstruerar byggnader som ger användarna modularitet – ett erkännande av att olika användare har olika behov.  

Med denna framåtblickande strategi, och med byggnadens totalkostnader i åtanke krävs slitstarka produkter som bidrar till ”flexibla miljöner” – utrymmen som kan konfigureras om relativt enkelt. 

Bygg för produktivitet

Det kan vara svårt att begränsa de distraherande och skadliga effekterna av buller, och samtidigt skapa en flexibel och engagerande arbetsmiljö. Använding av icke-reflekterande och ljudabsorberande material i undertak och väggar kan bidra till att minska ekon och distraherande effekter på kontoret.

76 % av kontorspersonalen anger att buller är en viktig arbetsplatsfaktor.

Leesman Review