Rättsligt meddelande

Allt innehåll på webbplatsen tillhör ROCKWOOL A/S och skyddas av copyrightlagar. Tillstånd att använda dokument (såsom årsrapporter, miljörapporter, pressreleaser, datablad etc.) från webbplatsen ges under förutsättning att (1) copyrightmeddelandet från ROCKWOOL A/S syns på alla kopior, (2) användning av sådana dokument från webbplatsen är icke-kommersiell och endast sker i informationssyfte, och inte kopieras eller läggs upp på en nätverksdator eller sänds i något medium, och (3) att inga modifieringar görs i något dokument. Användning i andra syften är uttryckligen förbjuden och kan resultera i avsevärda civil- och straffrättsliga påföljder.

Webbplatsens design och layout tillhör ROCKWOOL A/S. Tillstånd att använda dokument i enlighet med ovan omfattar inte webbplatsens design eller layout eller andra webbplatser som ägs eller kontrolleras av ROCKWOOL A/S (“ROCKWOOL-webbplatserna”). ROCKWOOL-webbplatsernas utformning och layout får inte kopieras eller imiteras, helt eller delvis. Logotyper, grafiska element eller bilder får inte kopieras eller reproduceras från någon ROCKWOOL-webbplats om inte uttryckligt tillstånd ges av ROCKWOOL A/S.

ROCKWOOL A/S ger inga utfästelser med avseende på lämpligheten i informationen som dessa dokument innehåller, och relaterade grafiska element som publicerats på webbplatsen i något syfte. Alla sådana dokument och relaterade grafiska element tillhandahålls i befintligt skick och, i den utsträckning som aktuell lagstiftning tillåter, utan några slags garantier. Även om inget i detta rättsliga meddelande utesluter eller begränsar vårt ansvar för bedräglig förvrängning, eller för dödsfall eller personskador som orsakats av vår försumlighet, tar ROCKWOOL A/S inget ansvar för direkta, indirekta eller påföljande skador, eller andra skador av något slag som beror på förlorad användning, data eller vinst, vare sig det gäller avtalsåtgärder, oaktsamhet eller annan åtgärd som uppstår på grund av eller i samband med användningen av informationen som är tillgänglig på webbplatsen.

Dokument och relaterade grafiska element som publicerats på webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. ROCKWOOL International A/S strävar efter att upprätthålla en jämn, felfri tjänst, men vi kan inte garantera att webbplatsen eller tjänsterna som vi erbjuder alltid kommer att vara tillgängliga eller felfria. Även om vi använder antivirusprogram för att skydda webbplatsens innehåll mot kända virus kan inte ROCKWOOL A/S garantera att materialet och hämtningar från webbplatsen är fria från skadlig kod. Det är ditt ansvar att säkerställa att du vidtagit åtgärder för att skydda din egen dator från virusinfektion. I den utsträckning lagen tillåter så kommer inte ROCKWOOL A/S acceptera något ansvar för fel på webbplatsen eller webbplatsens otillgänglighet.

Eventuella hyperlänkar som visas på webbplatsens finns endast till för din bekvämlighets skull. Om du väljer att följa en hyperlänk lämnar du webbplatsen. ROCKWOOL A/S varken kontrollerar eller rekommenderar innehållet på andra webbplatser, och vi tar inget ansvar för din eventuella användning av hyperlänkar.

Varumärken

ROCKWOOL, Rockfon, Rockpanel, Grodan och Lapinus och/eller namn på produkter som nämns häri är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör ROCKWOOL A/S och/eller dess dotterbolag och får inte användas utan i förväg givet skriftligt tillstånd.