Byggd för att hålla

1 januari 1

För långsiktig hållbarhet är en ”cirkulär ekonomi” lösningen

Den linjära ekonomiska ”ta, tillverka, kassera”-modellen når alltmer sin gräns. Miljön har helt enkelt inte kapacitet att upprätthålla den längre. Med en cirkulär strategi – där avfallet minimeras och resurserna återanvänds på ett effektivt sätt – går det emellertid att skapa en ekonomi som är både hållbar och lönsam. 

Ingenstans är omställningen till en cirkulär modell mer brådskande än i byggbranschen. Med tre miljarder ton råvaror konsumerade varje år är byggbranschen världens största enskilda konsument av resurser, och producerar också en tredjedel av allt avfall varav av mycket hamnar på soptippar. Av denna anledning står byggnader i fokus när det gäller riktlinjer och policys som utfärdas av EU, som förordar en cirkulär ekonomi.

Vi upcyclar avfallet

ROCKWOOL-koncernens affärsmodell bygger redan på en idé om cirkulär ekonomi. Vi upcyclar avfallet, minskar vårt eget avfall i slutna system och designar produkter med lång livslängd och oändliga återvinningsmöjligheter. En av stenullens mest värdefulla egenskaper är att den kan tillverkas av material som annars skulle hamna på deponi eller förstöras. Totalt består våra råmaterial till en tredjedel av återvunnet avfall från metalltillverkning, kraftverk och reningsverk. Vi kan exempelvis upcycla slagg från gruvindustrin och slam från reningsverk, och till och med små volymer av keramik från trasiga handfat och toaletter.

Design för demontering

En annan nyckelaspekt i den cirkulära ekonomin kallas “Design för demontering”. För att produkter ska kunna återvinnas måste de vara enkla att demontera och separera i olika fraktioner. Byggmaterial som är modulära och enkla att montera ned går också att återanvända istället för att kassera när utrymmen förändras.    

Stenull ger produkter som upprätthåller samma prestanda under den långa livstiden och är enkla att demontera, återanvända och återvinna. Dessa egenskaper gör ROCKWOOL-produkter till en omistlig beståndsdel när vi går mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi.

Circularity, webinar, nl

Circularitet hos ROCKWOOL Group

Se hur vårt RockCycle program hjälper byggföretag, fastighetsägare och kommuner att möta sina återvinningsmål.

1/1
”Vi måste fortsätta arbeta hårt för att producera ännu bättre produkter och lämna ett mindre fotavtryck i processen – och här ingår att integrera hållbarheten i våra produkter, vår verksamhet och vårt forsknings- och utvecklingsarbete.”

Jens Birgersson

ROCKWOOL Group
CEO
People indoor living room
Playful mother lifting daughter overhead on sofa

Din hållbara byggnadspartner

Rockfon är det hållbara byggmaterialvalet och ditt bidrag till cirkulär ekonomi.

Läs mer

Relaterade artiklar

Andra teman för vårt sätt att tänka