Inbyggt brandskydd

1 januari 1

Oavsett hur intensiv branden är kommer obrännbara material inte ge den mer energi

Förklaring av ”obrännbar” och ”brandskyddadl”

Termerna ”obrännbar” och ”brandskyddad” blandas ofta samman. Det finns emellertid en extremt viktig skillnad. Om något är obrännbart kommer det inte att brinna under normala förhållanden. Det är en enkelt otvetydig egenskap. Brandskyddade material kommer däremot att börja bidra till en brand så fort de brandskyddande kemikalierna som tillsatts för att hämma antändning har tappat funktionen. I vilken utsträckning något är brandskyddat är svårare att mäta. 

Det är därför användning av obrännbara material är en nyckelaspekt i brandsäkerhetsregler runtom i världen, och avgörande för byggnadens säkerhet i händelse av brand. Oavsett brandkälla, temperatur och lufttillförsel kommer byggnadsmaterial eller element som inte är brännbara huvudsakligen förbli opåverkade av branden. När det gäller regler om brandsäkerhet kan obrännbara material användas i obegränsad mängd i en byggnad.

Brandskyddat

Brandskyddade material är däremot brännbara. Det finns ingen global standard för hur man ska mäta i vilken utsträckning en brännbar produkt bidrar till en brands spridning och tillväxt, men det finns sätt att mäta detta som:

  • Hur lätt produkten antänds
  • Värmeutvecklingen vid brand
  • Hur branden sprids på dess yta
  • Hur det desintegreras när det brinner
  • Mängden och typen av rök som bildas

En avgörande roll 

På grund av dessa olika parametrar är klassningssystem för brännbara produkter komplicerade och brandegenskaperna beskrivs ofta i förhållande till testvillkoren. Prestandaklassningar kan också variera beroende på om en produkt används fristående eller som en del av en kompositstruktur. Till exempel är det konstruktionens översta lager som har störst påverkan på testresultatet och inte kärnan i kompositmaterialet som testas, även om en klassning gäller ”slutanvändarförhållanden” som beskriver hur den brandskyddade isoleringen beter sig bakom ett skyddslager.

Obrännbara material spelar en avgörande roll i arbetet att hålla moderna byggnader säkra. ROCKWOOL förespråkar att alla medelhöga och höga byggnader, samt känsliga byggnader och byggnader med hög användningsgrad (som sjukhus och vårdhem, skolor, hotell och sportarenor där det oavsett höjd kan finnas utmaningar beträffande utrymning) endast ska kläs in och isoleras med obrännbara material. 

Brandsäkerhet

Användning av obrännbara material som stenull i byggnader kan hindra branden från att spridas och spela en viktig roll i att hålla människorna i byggnaden säkra.

Läs mer

Relaterade artiklar

Andra teman för vårt sätt att tänka